FASHION

พระองค์หญิงในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 3 พฤษภาคม 62

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานถวายการตัดเย็บโดยห้องเสื้อ Tirapan ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเจ้า ทรงประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และทรงพระสังวาลย์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

1 / 52 / 53 / 54 / 55 / 5WATCH