VOGUE PROJECTS

VOGUE Who's on Next: Show Consultation EP.10

ความคิดของดีไซเนอร์จะตรงใจกรรมการมากขนาดไหน และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะมีผลในรอบ Final Fashion Show ของแต่ละแบรนด์อย่างไร ร่วมติดตามกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4 #voguewhosonnext2017

ความคิดของดีไซเนอร์จะตรงใจกรรมการมากขนาดไหน และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะมีผลในรอบ Final Fashion Show ของแต่ละแบรนด์อย่างไร ร่วมติดตามกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นใน Vogue Who’s on Next, The Vogue Fashion Fund Season 4 #voguewhosonnext2017