Make Up
โดย เฉลิมพล ตั้งศิริสกุล
  8 ตุลาคม 2560
“ทศชาติ ราชธรรม” การสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงร. ๙ ในการสร้างคนดี ผ่านงานศิลป์

     เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 และน้อมถวายพระพรชัยมงคล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10  อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและคนไทยทุกคน ได้เรียนรู้เรื่องราวของทศชาติชาดก ซึ่งเป็น 10 พระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     “ทศชาติ ราชธรรม”  ได้รับแรงบันดาลใจมากจากพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงร. 9 ในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง และได้น้อมนำพระบรมราโชบายการศึกษา ในหลวงร.10 เนื่องด้วยทศชาติชาดกเปี่ยมด้วยพลังแห่งความดีและทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ซึ่งข้อคิด คติธรรม และคุณงามความดีที่คนไทยทุกคนสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ยึดมั่นในความดีและรู้จักหน้าที่ของตนเอง เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

     “ทศชาติ ราชธรรม”  ยังได้ 10 ศิลปินชั้นนำด้านจิตรกรรมไทยของประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ภาพประกอบผ่านอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละบุคคลได้ อย่างงดงาม เพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าใจและซึมซาบความดีงามตามคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาและ ความงดงามแห่งวัฒนธรรมไทยภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “ทศชาติ ราชธรรม น้อมนำ สร้างคนดี” พร้อมด้วยการจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมจากภาพประกอบ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับศิลปินในวงการศิลปะไทย อาทิ ชัชวาล รอดคลองตัน , ปรีดา  ปัญญาจันทร์ , จินตนา  เปี่ยมศิริ , นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส , สุวัฒน์ชัย ทับทิม และธีระวัฒน์ คะนะมะ หนึ่งในศิลปินผู้ที่ได้เคยถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9

     นิทรรศการ “ทศชาติ ราชธรรม” จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 10 - 27 ตุลาคม 2560 ณ  นานมีแกลลอรี่ ชั้น 3   อาคารนานมี  ถนนสาทรเหนือ  (เดินทางด้วย BTS ลงสถานีสุรศักดิ์ ทางออก1 )

 

อ่านเพิ่มเติม:

  1. ‘ในหลวงในดวงใจ’ นิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  2. ทำความรู้จัก 'ลายรดน้ำ' วิจิตรศิลป์ไทยจากงานพระราชพิธี
  3. “๙ ปิดตา เปิดใจ ให้โอกาส” นิทรรศการภาพถ่าย “รูปที่มีทุกบ้าน” โดยผู้พิการทางสายตา
ร่วมแสดงความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจล่าสุด